...nově upsány budou akcie:

Co je START?

START je trhem pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 1 mil. EUR, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit, a to vše za minimálních nákladů. START nepřináší možnosti jen emitentům, ale i investorům. Zaměřuje se zejména na profesionální investory, kteří se chtějí stát akcionáři i partnery úspěšných společností nabízených na trhu. Obchodování na trhu START není kontinuální jako na jiných trzích pražské burzy, ale jedná se o aukci, která probíhá 4x v roce, v předem stanovených dnech, tzv. START Days.

Emitenti

 • 1 mil. € < celková hodnota < 80 mil. €
 • Zjednodušený prospekt, nezávislá analýza
 • České účetní standardy
 • Flexibilní možnost opakovaného úpisu

Investoři

 • Kapitálově silní investoři s tolerancí k riziku
 • Minimální investice cca. 0,5 mil. Kč
 • Business angels, PE, VC

START Day 4 x ročně

 • Prezentace emitentů
 • Investoři přítomni na místě nebo sledují živě na webu
 • Uzavření veřejné nabídky (úpisu)
 • U dříve upsaných akcií  obchodvání v systému Xetra®

JAK TO FUNGUJE PRO INVESTORY?

Trh START je zaměřen na zkušené investory, kteří se chtějí stát akcionáři, ale i partnery úspěšných malých či středně velkých společností na trhu. Investoři se rekrutují z řad zkušených a kapitálově silných individuálních investorů nebo z řad fondů soukromého nebo venture kapitálu. U investorů se očekává schopnost se orientovat v analýzách a finančních výsledcích firem bez nutnosti získat explicitní investiční doporučení od svého obchodníka. Proto na trhu investují i profesionální investoři jako „business angels“, správci individuálních portfolií a „wealth managers“.

Investoři se mohou účastnit obchodování pouze prostřednictvím členů burzy (obchodníků s cennými papíry) a bank. Je možné, že obchodníci nebudou nabízet svým klientům investiční poradenství týkající se jednotlivých akcií na trhu START. Je to pochopitelné, protože vzhledem k očekávanému počtu emisí nebudou někteří obchodníci schopni analyticky všechny emise pokrýt. Proto je povinností každého emitenta, aby o sobě pravidelně poskytoval informace a minimálně jednou ročně si zajistil od na sobě nezávislého analytika analytickou zprávu.

Burza si uvědomuje, že u relativně menších emisí, které na trhu START očekává, není možné požadovat stejnou likviditu jako u emisí například na trhu Prime. Rozhodla se proto zkoncentrovat případnou likviditu do několika obchodních dnů v roce, které se nazývají START Days. Na trhu nebudou působit žádní tvůrci trhu.

Primární nabídka akcií emitentů probíhá ve speciálním systému burzy „START - veřejná nabídka“. Tento systém zajišťuje po zákonnou dobu 14 dnů sběr objednávek od potenciálních investorů. Vytváří se tzv. kniha objednávek, která slouží jako podklad k určení ceny a míry uspokojení objednávek. Na následných START Days již bude obchodováno ve standardní aukci systému Xetra®.

Trh START je trhem, který nabízí specifické možnosti investic. Je ale také trhem, který se svou podstatou odlišuje od regulovaného kapitálového trhu. Rádi bychom v této souvislosti upozornili na rizika s tím spojena (disclaimer a doporučení investorům).

Informační povinnosti emitentů a komunikace s investory

Prezentace na START Days

Základní součástí komunikace mezi emitentem a investory bude prezentace firmy na START Days. Prezentovat bude firma nejen na svém prvním START Day, ale i na všech následujících. Vždy se bude jednat o seznámení investorů s výsledky posledního čtvrtletí a o možnost pokládání otázek. Všechny START Days budou pro uživatele registrované v investorské zóně webu přenášeny prostřednictvím videa na těchto stránkách a půjdou zpětně nalézt v archivu.

START Day plní základní 3 funkce esenciální pro fungování trhu: informační, obchodní a vzdělávací. START Day bude vždy začínat prezentacemi firem nově vstupujících na trh START, pokud příslušný den budou nějaké emise o vstup usilovat. Následně budou probíhat prezentace firem které jsou již obchodovány a budou prezentovat své poslední výsledky a odpovídat na otázky investorů. Je možné, že z kapacitních důvodů tyto prezentace nebudou nutně probíhat jedna po druhé, ale souběžně v různých místnostech. Po prezentacích bude následovat obchodní fáze. V této fázi duhou ukončovány úpisy nových akcií a budou ukončovány také aukce již obchodovaných emisí. V průběhu celého dne budou mít možnost investoři hovořit se členy burzy, přítomnými analytiky, emitenty, ale i emitenty, kteří teprve plánují vstup na trh a již se přijdou na START Day podívat. Na START Day bude k omezené množství vstupů a bude nutné se včas zaregistrovat. Registrace bude otevřena zhruba 10 dní před START Day a burza bude při potvrzování registraci přihlížet k doporučení obchodníků, svých členů. Na START Day budou přítomni zástupci medií a ti budou smět v určených prostorech pořizovat audiovizuální záznamy.

Prospekt

Všechny emise musí vypracovat prospekt, který schvaluje regulátor – Česká národní banka. Obsah prospektu je dán legislativou EU a obsahuje kompletní popis emitenta včetně popisu rizikových faktorů ovlivňujících jeho podnikání. Prospekt je platný po dobu 12 měsíců a během této doby může emitent umísťovat své akcie na trhu způsobem popsaným v prospektu. Od závazných údajů v prospektu, jako je třeba počet nabízených akcií, se nesmí odchýlit, ledaže by vypracoval dodatek prospektu. Prospekt a jeho případné dodatky je uveřejněn na stránkách emitenta a u profilu emitenta na těchto stránkách.

Analýza

Emitent musí nechat při svém vstupu na trh vypracovat analýzu, kterou poté každý rok nezávislý analytik aktualizuje. Analýza nemá předepsaný rozsah, záleží na uvážení analytika, a tak se jednotlivé analýzy od sebe mohou odchylovat. Není vyloučeno, že jednotliví emitenti budou mít analýzy od více analytiků.

Výroční zpráva a kurzotvorné informace

Samozřejmostí je publikace výroční zprávy v zákonem daném termínu a zveřejňování všech kurzotvorných informací v průběhu roku. Všechny tyto informace budeme zveřejňovat na našich stránkách tak, jak nám budou přicházet.

Jak je to s obchodováním?

Párování objednávek v systému START – Veřejná nabídka

V aukci budou všechny uspokojené objednávky spárovány za stejnou cenu. Objednávky, které budou mít cenový limit pod závěrečnou cenou zvolenou emitentem, nebudou spárovány vůbec. Objednávky, které budou nad nebo přesně na závěrečné ceně, budou uspokojeny plně nebo částečně v závislosti na míře „přeupsání“ emise. Míra přeupsání bude zveřejněna.
 
Priorita objednávek
Cena je základním faktorem, jestli bude objednávka uspokojena, jak je popsáno výše. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že pokud je cenová podmínka splněna, již nezáleží na tom, jak vysoká cena v objednávce bude.
 
  Příklad:
V systému jsou dvě stejně velké objednávky za 102 Kč a za 105 Kč. Pokud bude závěrečná cena 102 Kč, obě objednávky budou uspokojeny stejně (pokud se neuplatní pravidlo časové priority – viz dále). To znamená, že objednávka za 105 Kč nebude mít žádnou cenovou prioritu před objednávkou za 102 Kč. Pokud bude závěrečná cena 103 Kč, objednávka za 10 2Kč samozřejmě nebude uspokojena vůbec.

 
Časová priorita
Vzhledem k použití relativně velkých lotů nelze podcenit ani faktor časové priority. Časová priorita je sice až posledním rozhodující faktorem při výpočtu míry uspokojení objednávky, ale v některých případech hraje důležitou roli. Investoři by tedy neměli čekat do poslední chvíle na vložení objednávek, protože se tím znevýhodní proti ostatním stejně velkým objednávkám za stejnou cenu. Čas vložení objednávky je samozřejmě časem její případné poslední modifikace.
 
  Příklad:
V systému je 5 objednávek za stejnou cenu a na stejný objem. V průběhu výpočtu částečného uspokojování bude mít systém alokovat 3 loty na těchto 5 „stejných“ objednávek. Tyto 3 loty budou alokovány těm objednávkám, které jsou v systému nejdéle od vložení, popřípadě od své poslední modifikace. 
Částečné uspokojení
Systém částečného uspokojování je matematická, neměnná a přesně daná procedura, která optimalizuje a nikdo (zejména ne emitent) jí není schopen přímým vstupem do systému ovlivnit. Pro jednotlivé objednávky se může míra uspokojení objednávky lišit od celkového průměrné míry, a to díky zaokrouhlování. 

 
  Příklad:
Při míře „přeupsání“ emise 2,1krát se může stát, že objednávka na jeden lot bude uspokojena plně (100% uspokojení), objednávka na dva loty bude uspokojena jedním lotem (50% uspokojení) a objednávka na 3 loty dostane 2 loty (66,6% uspokojení) atd.

Určení ceny aukce emitentem

Jak bylo řečeno, v aukci budou nakonec všechny uspokojené objednávky spárovány za stejnou cenu. Tato cena se musí nalézat v rozmezí určeném prospektem cenného papíru a je, mimo jiné, zveřejněna na těchto stránkách. Stejně tak rozmezí počtu nabízených akcií je určeno prospektem a také je zde zveřejněno. Emitent po ukončení sběru objednávek bude konzultovat se svými poradci, přičemž budou zvažovat několik faktorů: cena, počet emitovaných akcií, celkový získaný objem peněz a počet nových akcionářů. Emitent a jeho poradce od burzy obdrží strukturu objednávek s jejich cenou a velikostí, ale nikoliv detaily jednotlivých objednávek jako čas vložení, jméno klienta nebo člena burzy, který klienta zastupoval. Jmenný seznam nových akcionářů obdrží emitent na jeho žádost až po zapsání emise na účty nových majitelů v Centrálním depozitáři cenných papírů stejně jako u všech ostatních akcií obchodovaných na burze. Je od nás transparentní říci, že burza doporučuje emitentům určit raději mírně nižší cenu a nechat emisi přeupsanou, a preferovat tak větší počet akcionářů. Toto naše doporučení vychází z naší zkušenosti z minulých emisí a platí pro všechny emise vstupující na trh START bez rozdílu. Burza nesmí a nebude provádět individuální poradenství pro jednotlivé emitenty týkající se cenotvorby. Konečné rozhodnutí je vždy jen na emitentovi.

 

Náhodný čas ukončení vkládání objednávek

Systém používá standardní systém ukončení vkládání objednávek, který je znám i z aukce v obchodním systému Xetra®. Konec příjmu objednávek je tedy časem, kdy není příjem objednávek okamžitě zastaven, ale časem, kdy začíná doba 2 minut, během kterých bude příjem náhodně ukončen. Přesný čas ukončení je výsledkem vygenerování náhodného čísla na počítači burzy a nikdo, ani zaměstnanci burzy, ho není schopen ovlivnit.

 

Obchodování na následných START Days

Akcie emitenta budou po primárním úpisu obchodovány na všech následujících START Days v aukci systému Xetra®. Akce v systému Xetra® již bude probíhat stejným způsobem, jako probíhá nyní na trhu Prime. Hlavním rozdílem mezi prvním obchodním dnem v systému „START – veřejná nabídka“ a aukcí v systému Xetra® je stanovení ceny a míra uspokojení. V aukci systému Xetra® emitent nemůže nijak výslednou cenu svým rozhodnutím ovlivnit, cena se utvoří přesně tam, kde se protne nabídka s poptávkou a kde bude míra uspokojení 100 % na straně nabídky i poptávky. Předpokládáme, že následující START Days budou vždy kombinací obchodování již upsaných emisí v systému Xetra® a uvádění nových emisí v systému „START – veřejná nabídka“. Dokonce je možné, že některá z již obchodovaných emisí bude zároveň provádět další navyšování kapitálu. V tomto výjimečném případě by se s touto emisí v takový START Day konaly dvě aukce – úpis nových akcií a obchodní aukce a zcela výjimečně by ten den byly také zveřejněny dvě ceny.
  Lot
Jak již bylo zveřejněno, burza určila, že na trhu START se bude obchodovat s loty akcií, tj. standardními balíky akcií. Velikost lotu v kusech (nikoliv v hodnotě) akcií bude určena po dohodě s emitentem před prvním obchodním dnem a bude zveřejněna na stránkách burzy. Hodnota lotu, tedy cena za jednu akcii krát počet akcií v lotu, se tedy bude měnit podle kurzu akcie. V případě pozitivního vývoje kurzu akcie a nárůstu hodnoty jednoho lotu může burza po dohodě s emitentem přistoupit k rozdělení lotu na menší počet. Takové rozhodnutí bude oznámeno s dostatečným předstihem na stránkách burzy. Opačný proces, tedy spojování lotů, je vyloučen. V případě, že některý z emitentů v budoucnu požádá o přeřazení na regulovaný trh burzy, tak na takovém trhu nebude dále obchodován v lotech, ale po jednotlivých kusech a denně stejně jako ostatní cenné papíry na trhu Prime a Standard.

Upozornění
Vzhledem k tomu, že burza ani emitent nijak nebrání převodům mezi akcionáři i mimo START Days, chtěli bychom investory upozornit, že je rozumné dbát na zachování celých lotů v jejich portfoliu. Pokud lot nepromyšleným převodem rozdělí, nebudou mít možnost takový fragment lotu v systému burzy dále zobchodovat. 

Jak to funguje pro emitenty?

START je trhem pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 1 mil. EUR, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat tak svoji dosavadní činnost. Výhodou STARTu oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta. Cena nového kapitálu se tak stává konkurenceschopnou jakékoliv jiné formě financování nebo exitu.
Obchodování na trhu START není kontinuální jako na jiných trzích pražské burzy, ale jedná se o aukci, která probíhá 4x v roce, v předem stanovených dnech, tzv. START Days. Do této aukce se firmy, které mají zájem o získání kapitálu nebo prodej části nebo celku firmy, či kombinaci navýšení a prodeje, hlásí. V průběhu aukce se potkává nabídka emitenta s poptávkou ze strany investorů. Aby byla pravděpodobnost úspěšné aukce zvýšena, je nutné nechat investory nahlédnout do firmy a prezentovat její současnou situaci a budoucí plány. V rámci START Days bude mít každá společnost, která se uchází o přízeň investorů poprvé nebo již je na trhu START obchodována, možnost prezentace pro investory – a to jak formou videokonference přenášené registrovaným investorům přes stránky trhu START nebo přímo, v místě konání aukce (místo bude vždy oznámeno spolu s termínem aukce).

PŘÍKLAD FUNGOVÁNÍ

Navýšení akcií

Vaše firma má zájem o získání kapitálu prostřednictvím trhu START. Všechny akcie jsou v současné době v držení jednoho akcionáře. Akcionář se jmenuje Leoš Pavelka a vlastní 1 000 000 kusů akcií. Firma svolá valnou hromadu, kde schválí navýšení základního kapitálu vydáním 500 000 kusů nových akcií.

Navýšení akcií

Po svolání valné hromady a navýšení základního kapitálu firmy vydáním 500 000 kusů nových akcií má firma dohromady 1 500 000 akcií. V rámci ocenění byla stanovena hodnotu jedné akcie v rozmezí 100 - 125 Kč. Leoš Pavelka se rozhodne na trhu START nabídnout investorům 500 000 kusů akcií. Jako základní cenu pro aukci stanoví hodnotu 100 Kč za akcii.

Firma je o třetinu větší

Investoři v rámci aukce na START DAYS mají o akcie zájem, jejich cena v aukci vzroste na 110 Kč. Akcie může zakoupit jeden investor, nebo se o ně může podělit více investorů. Leoš Pavelka tak získá 55 mil. Kč. Firma tedy navýší svůj kapitál o 55 mil. Kč a po dokončení transakce vlastní původní akcionář náš Leoš Pavelka 2/3 firmy. 1/3 firma je rozptýlena mezi investory.

PŘÍMý PRODEJ

Kdyby ovšem do situace zasáhla paní Alena Pavelková a Leošovi řekla, že firmu musí nutně prodat a věnovat se rodině, může Leoš rovněž využít trhu START. Podle svého uvážení nabídne 40 % nebo třeba taky 100 % firmy k prodeji. Leoš se rozhodne nabídnout k prodeji celou firmu, díky trhu START najde rychle kupce a už se může plně věnovat rodině.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA

Místo pro bezpečné a smysluplné obchodování

Užitečné kontakty

Starteepo

František Bostl – Managing Partner

+420 604 215 002

bostl@starteepo.com

C CORPORATE FINANCE

Petr Kováč - Managing Director

+420 602 231 594

petr.kovac@c-corpfin.cz

Advantage Group

Petra Ďoubalová - Project Manager, Business Analyst

+420 724 222 383

petra.doubalova@1advantage.eu

ROKLEN CORPORATE FINANCE

Jakub Burda - Managing Director

+420 602 717 976 

burda@roklen.cz

Deloitte Czech Republic

 Ondřej Veselovský - Director, FSI

+420 733 161 527

oveselovsky@deloitteCE.com 

Patria Corporate Finance

Marek Rehberger - Managing Director

+420 221 424 184

rehberger@patria.cz

CYRRUS

Kamil Kricner

+420 221 592 370

kricner@cyrrus.cz

Allen & Overy

Petr Vybíral - Senior Associate 

petr.vybiral@allenovery.com

Baker & McKenzie

Libor Basl - Partner

libor.basl@bakermckenzie.com

Glatzova & spol.

Libor Němec - Partner

libor.nemec@glatzova.com

Havel Holásek & Partners

Jan Topinka - Partner

jan.topinka@havelholasek.cz

KLB Legal

David Kuboň - Partner, Vojtěch Láska - Partner

kubon@klblegal.cz, laska@klblegal.cz

Kocián Šolc Balaštík

Vlastimil Pihera - Advokát

vpihera@ksb.cz

PRK

Martin Aschenbrenner - Partner

aschema@prk.cz

White & Case

Eva Svobodová - Local Partner

esvobodova@whitecase.com

Helgi Analytics

Jiří Staník - Founder

+420 608 638 222

jiri.stanik@helgilibrary.com

C Corporate Finance

Petr Kováč - Managing Director

+420 602 231 594

petr.kovac@c-corpfin.cz

ARFIN

Vladimír Jäger - Managing Partner/Director

+420 739 000 401

jager@arfin.cz

NSG Morison znalecký ústav

Richard Etrych - Partner

+420 224 800 930

richard.etrych@nsgmorison.cz

Patria Finance

Tomáš Sýkora - Head of Research

+420 221 424 128

sykora@patria.cz

CYRRUS CORPORATE FINANCE

Karel Potměšil

+420 221 592 382

potmesil@cyrrus.cz

J&T BANKA

Milan Vaníček - Ředitel odboru analýz finančního trhu

+420 221 710 607

vanicek@jtbank.cz

ROKLEN CORPORATE FINANCE

Jakub Burda - Managing Director

+420 602 717 976 

burda@roklen.cz

Nejnovější tweety