27.01.2021

Skupina ČMZRB začíná nakupovat akcie malých a středních firem

Skupina ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejnila výzvu k programu Rizikový kapitál – IPO Fond, díky kterému ČMZRB vůbec poprvé v historii podpoří malé a střední firmy formou kapitálových vstupů. Bude nakupovat minoritní podíly v podnicích, které emitují své akcie na trhu START pražské burzy cenných papírů, a to až do výše 30 % z emise. Nástroj je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a jeho cílem je mobilizovat soukromé zdroje a podpořit investice do kapitálu malých a středních firem.

Trh START, provozovaný Burzou cenných papírů Praha, a určený převážně pro malé a střední firmy, je jediným spolupracujícím mnohostranným obchodním systémem k datu vyhlášení výzvy. Malý a střední podnik, který bude chtít, aby část jím emitovaných akcií na trhu START koupila skupina ČMZRB, se může do programu IPO Fond přihlásit prostřednictvím příslušné žádosti dostupné na webu dceřiné společnosti Českomoravské záruční a rozvojové banky ČMZRB investiční nebo na webu Burzy cenných papírů Praha. Příjem žádostí do programu Rizikový kapitál – IPO Fond bude spuštěn 1. února 2021 a poběží až do 30. června 2023.

ČMZRB investiční realizuje IPO Fond na základě smluvního svěření peněžních prostředků Ministerstvem průmyslu a obchodu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z evropských strukturálních a investičních fondů je na program  vyčleněno 330 milionů korun.

Věřím, že iniciativa IPO fondu přinese svěží vítr do obchodování s akciemi malých a středních podniků v České republice a pomůže otevřít nové možnosti pro podnikatele k získání kapitálu v současné nesnadné době. Pokud se program osvědčí, jsme připraveni v rámci nového programovacího období v této formě podpory pokračovat,“ uvádí Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy.

Přijaté žádosti bude posuzovat tříčlenné představenstvo ČMZRB investiční a bude rozhodovat o nákupu jednotlivých podílů. „Pokud podnik splní podmínky programu a jeho požadavek bude v souladu s investiční strategií, rozhodne představenstvo o nákupu akcií až do výše 30 % z celkové emise, přičemž minimální výše investice IPO Fondu může být 3 mil. Kč a maximální 50 mil. Kč,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Vzhledem ke kapacitě programu 330 mil. Kč očekáváme, že bychom mohli podpořit kolem 10 malých a středních podniků.“ Předpokládaná doba investice jsou čtyři roky, následně bude ČMZRB investiční reagovat na poptávku na trhu.

Podporu ve formě kapitálových vstupů budou moci získat emitenti splňující definici malého a středního podniku, kteří jsou zároveň akciovou společností a jejichž hlavní místo podnikání je na území České republiky mimo region hlavního města Prahy. Veřejný úpis akcií představuje pro firmy zajímavou šanci, jak získat kapitál na svůj další rozvoj.

 „Díky trhu START mají české malé a střední firmy od roku 2017 možnost využít ke svému financování kapitálový trh. Další potenciální zdroj investičního kapitálu vítáme. Investice státního subjektu totiž může přinést větší kredibilitu a motivovat tak další soukromé investory k nákupu akcií emitovaných malými a středními podniky,“ uvádí Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papíru Praha.

Českomoravská záruční a rozvojová banka se dlouhodobě zaměřuje na podporu malých a středních podniků ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů. S podporou ve formě kapitálových vstupů začala v roce 2018 prostřednictvím Středoevropského fondu fondů, kde vystupuje v roli investora ve fondu fondů Evropského investičního fondu. IPO Fond bude prvním programem, kde bude prostřednictvím dceřiné společnosti ČMZRB investiční nakupovat minoritní podíly v malých a středních společnostech napřímo.

27.01.2021