Cesta k novému kapitálu
pro malé a střední firmy

Trh PX Start efektivně a transparentně propojuje podnikatele s finančními investory. Je určen především pro malé a střední společnosti s hodnotou od 100 milionů Kč, které chtějí získat peníze pro svůj rozvoj.

Pro firmy

Alternativní kapitál

Vstup na burzu může být atraktivní zvláště pro ty, kteří potřebují peníze na rozvoj podnikání a je v mnoha ohledech výhodnou alternativou oproti bankám a investorům na volném trhu.

Sdílené riziko

Investoři, kteří své peníze do společnosti vloží přes burzu, s ní sdílejí úspěch i neúspěch.

Růst kredibility

Vstup na akciový trh dává firmě mezinárodní status společnosti obchodované na burze. Přináší tak mimo jiné lepší podmínky u bank díky diverzifikaci zdrojů, publicitu i vyšší šance získat nové zakázky.

Výsledek IPO Pilulky musíme zhodnotit jako extrémní úspěch.

Petr Kasa
Spoluzakladatel Pilulka.cz

Být obchodován na burze nám zvyšuje kredibilitu a hodnověrnost firmy v obchodních vztazích, především v zahraničí. Listing nám kromě dodatečného finančního zdroje přinesl i spoustu nových zkušeností.

LIBOR TÁBORSKÝ
Finanční ředitel UDI Group, a.s.

Pro mě je IPO splnění podnikatelského snu, přístup k alternativnímu způsobu financování, PR zasahující nejen přímého spotřebitele našich výrobků a větší prestiž naší firmy.

JAROSLAV PALÁT
Předseda představenstva Prabos Plus, a.s.

Díky tomu, že je Fillamentum veřejně obchodovanou společností, máme u banky výrazně lepší vyjednávací pozici a úroky pro firemní financování nám klesly z 6% na 2%.

JOSEF DOLEČEK
Generální ředitel Fillamentum, a.s.

Díky vstupu na burzu se nám při jednání s bankou a částí obchodních partnerů i širší odbornou veřejností dostává většího zájmu a vážnosti. Vstup na pražskou burzu nám přinesl prostředky pro rozvoj společnosti, větší zájem o naši firmu ze strany bankovního partnera a věřím, že celkově pozitivní mediální obraz před nejširším okruhem stakeholderů.

JAKUB HEMERKA
Finanční ředitel KARO, a.s.

Každá veřejně obchodovatelná firma má vyšší úroveň prestiže a důvěryhodnosti. Ve světě mezinárodního obchodu to může být klíčové.

LADISLAV SEMETKOVSKÝ
Generální ředitel a zakladatel Primoco UAV

Burza nám pomohla k navýšení pracovního kapitálu a k posílení distribuční sítě.

JAN PROČEK
Spoluzakladatel firmy AtomTrace

Jak funguje úpis akcií na trhu PX Start

nebo
1

Přípravná fáze

cca 2 měsíce

Začíná vyhodnocením, zda má vstup na burzu pro vaši společnost smysl.

 • Odhad tržní hodnoty firmy
 • Změna právní formy (pokud je třeba)
 • Zaknihování akcií
 • Výběr poradců pro úpis akcií
nebo
2

Realizační fáze

cca 2 měsíce

Spočívá zejména v přípravě všech dokumentů a podkladů potřebných k úpisu akcií společnosti.

 • Podpis memoranda o přijetí akcií na burzu
 • Tvorba prospektu a due diligence zprávy
 • Analýza společnosti
 • Nastavení strategie úpisu akcií
 • Příprava roadshow
nebo
3

Veřejná nabídka

cca 1 měsíc

Samotný úpis akcií na trhu PX Start se skládá z následujících kroků.

 • Žádost o přijetí na trh
 • Marketingová roadshow
 • Úpis akcií (minimální upisovací okno trvá 14 dní)
 • Konec úpisu
 • Vstup na akciový trh PX Start

Nezávazné posouzení

Získejte informace a nezávazné posouzení vhodnosti úpisu s vyhrazeným zástupcem burzy.

Pavla Fischerová

KOORDINÁTORKA TRHU PX START

Jsem připravena zodpovědět vaše dotazy.

FAQs

Trh PX Start je trhem pro menší inovativní společnosti. Neexistuje žádná přesná šablona, do které by se kandidát na úpis měl vejít. Úspěch či neúspěch firmy vždy závisí na zájmu investorů. Proto musí jít o atraktivní, perspektivní a srozumitelný business, který dokáže investory přesvědčit a zaujmout. Firma musí být natolik vyzrálá, aby byla schopna dostát svým závazkům a být schopna s novými investory (akcionáři) dále spolupracovat a komunikovat na pravidelné bázi. Základní součástí komunikace mezi emitentem a investory je prezentace firmy na START Days. Jedná se o seznámení investorů s výsledky posledního období. Investor má možnost pokládat zástupci firmy dotazy tak, jak je to běžné například na valných hromadách. Vše je nahráváno, archivováno a k dispozici online na stránkách burzy. START Day se koná 2x ročně v předem oznámených termínech.
Dalším pravidelným zdrojem informací je analýza. Emitent musí nechat při svém vstupu na trh vypracovat analýzu, kterou poté každý rok nezávislý analytik aktualizuje. Analýza nemá předepsaný rozsah, záleží na uvážení analytika, a tak se jednotlivé analýzy od sebe mohou odchylovat. Není vyloučeno, že jednotliví emitenti budou mít analýzy od více analytiků.
Samozřejmostí je publikace výroční zprávy v zákonem daném termínu a zveřejňování všech kurzotvorných informací v průběhu roku. Všechny tyto informace je emitent povinen zveřejňovat na svých stránkách v sekci pro investory.

Velmi záleží na velikosti společnosti, jejímu stavu a struktuře. Obecně lze říci, že se jedná o jednotky procent z poptávané (upisované) částky.

Příprava společnosti na veřejné obchodování, komunikace s potenciálními investory a koordinace celého procesu je velmi organizačně náročná a vyžaduje know how a odbornost. Poradce vše potřebné dokáže zařídit tak, aby nebyl přetížen management firmy a mohl se tak plně věnovat řízení firmy.

Na našich stránkách naleznete seznam spolupracujících poradců, analytiků a právních kanceláří. Všechny tyto subjekty jsou vysoce profesionální a mají ve valné většině za sebou celou řadu obdobných transakcí.

Vybrat si zkušeného poradce ze seznamu na našich stránkách.

Volba trhu ovlivňuje skladbu potenciálních investorů (akcionářů). Na trhu PX Start působí pouze lokální investoři (individuální a institucionální – fondy). Pokud má společnost ambici oslovit i mezinárodní investory, měla by volit spíše mezi regulovanými trhy pražské burzy, kde jsou převažujícími investory zahraniční instituce. S tím pak rovněž souvisí i velikost firmy – pokud je celková velikost společnosti v řádech několika miliard korun, je vhodnější volbou pro úpis regulovaný trh.

Za cenu, která vznikne na základě ohodnocení společnosti, kterou provede poradce ve spolupráci s vámi.

Ano, ale rozhodující je zájem investorů. Pokud se podaří vaší firmě investory zaujmout, cena za podíl ve společnosti je z jejich pohledu atraktivní, není důvod proč by neměl být úpis úspěšný.

Ano, ten kdo akcie v rámci úpisu nakoupí, je povinen rovněž za upsaný podíl zaplatit.